Zástavní podmínky

V našich zastavárnách v Ostravě - Hrabůvce, Zábřehu a Porubě se řídíme touto zástavní smlouvou:

Obě strany se dohodly v provozovně věřitele na uzavření této smlouvy:

I.

Věřitel půjčil dlužníkovi dnešního dne v hotovosti oproti podpisu této smlouvy dohodnutou částku, což dlužník stvrzuje svým podpisem. Splatnost půjčky byla sjednána do předem domluveného termínu.

Dlužník je povinen v hotovosti na stejném místě věřiteli půjčku včetně sjednaných úroků vrátit.

II.

Smlouvu je možno prodloužit, a to nejpozději v den splatnosti půjčky. Po zaplacení veškerého příslušenství půjčky ke dni prodloužení, bude splatnost půjčky odložena do nově sjednaného data.

Pro případ prodlení s vrácením půjčky s příslušenstvím zavazuje se dlužník zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení, a to vedle úroků z prodlení a vedle eventuálního nároku věřitele na náhradu škody.

III.

K zajištění půjčky se zřizuje zástavní právo k zastavené věci.

IV.

Zástavce souhlasí s oceněním zástavy a prohlašuje, že zástava je jeho výlučným vlastnictvím a neváznou na ní žádná práva třetích osob. Zástavce dále vyslovuje souhlas k užívání zástavy zástavním věřitelem dle §162 odst.2 obč. zák. a výslovně zmocňuje zástavního věřitele k tomu, aby pro případ prodlení s vrácením jakékoliv částky z půjčky s příslušenstvím mohl tuto zpeněžit a z výtěžku prodeje tak dle § 165  odst.1 obč. zák. uspokojit svou pohledávku; pro tento případ na něj převádí svá vlastnická práva.

V.

Zástavní právo zanikne zánikem zajištěné pohledávky tj. splněním dluhu a vyrovnáním sjednaných závazků zástavce dle bodů I., II. a III. této smlouvy. V závislosti na probíhajících akcích, je možno poskytnout slevu na výši příslušenství půjčky dle bodů I. a II. smlouvy. Zástavní věřitel tímto dle §177 odst. 1 obč. zák. upozorňuje zástavce na vznik zadržovacího práva, tedy že pro případ prodlení mu jeho věc zadrží. Po vyrovnání závazků sjednaných dle bodů I. a II této smlouvy bude zástava dle bodu III. vrácena zpět zástavci. Zástava může být vydána kromě zástavci také osobě, která předloží originál zástavní smlouvy spolu se svým dokladem totožnosti a vyrovná závazky vyplývající z této smlouvy. O vydání zástavy osobě odlišné od zástavce se učiní záznam na originále zástavní smlouvy, kde se uvede jméno a příjmení a číslo OP osoby, která zástavu vyzvedla.

VI.

V případě, že zástavce bude požadovat sepis nové zástavní smlouvy podle podmínek, uvedených v čl. II. 4. Zástavního řádu, popř. vypracování jejího opisu podle čl. II. 5. Zástavního řádu, je zástavce povinen zaplatit za jeden takový úkon zástavnímu věřiteli poplatek ve výši 4 % týdně z částky, uvedené v předmětné zástavní smlouvě jako výše půjčky, nejméně však 50 Kč.

VII.

Bližší úpravu vztahů mezi smluvními stranami upravuje Zástavní řád, který je vyvěšen v provozovně zástavního věřitele. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za nijak nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly a stvrzují ji svými podpisy.

Zástavce uděluje v souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb. výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby evidence a archivace zástavních smluv. Osobní údaje budou uloženy a spravovány v počítačovém programu pro evidenci zástavních smluv. Zástavní věřitel se zavazuje chránit tyto osobní údaje před zneužitím a neposkytnout je třetím osobám.